logo PSO

Pardubická sportovní organizace | ČUS

Spolek s názvem Pardubická sportovní organizace, z.s. (dále jen PSO) je samosprávný a dobrovolný svazek členských subjektů - tělovýchovných jednot a sportovních klubů - s působností v okrese Pardubice, které provozují sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací činnost. PSO svojí činností navazuje na tradici spolkového uspořádání a provozování sportovních a tělovýchovných aktivit na území okresu Pardubice.

více informací o nás » Krajská olympiáda a atletický čtyřboj na CUSPCE.CZ »

Aktuální opatření ve vztahu ke sportu

Na základě mimořádného opatření MZČR č. j. MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN ze dne 29. 12. 2021 došlo s účinností od 3. 1. 2022 ke změně pravidel omezení obchodu a služeb (dále jen „MO služby“). Ve vztahu ke sportovní činnosti však nedošlo k žádným změnám oproti předchozí úpravě. Jedinou změnou je zrušení omezení pro jednání orgánů právnických osob, která tedy nyní nemají žádný zvláštní režim. V této souvislosti proto lze (s výjimkou jednání orgánů právnických osob) nadále vycházet z dosavadního výkladového stanoviska JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu, z.s.

více »

Program Erasmus+

Program Erasmus+ se stává rok od roku populárnějším a zajímavějším nástrojem a zdrojem financí pro rozvoj sportovních organizací v Evropě. Pro příští rok je v jeho rámci vyčleněno 51,9 milionů EUR na podporu sportovních projektů a akcí (o 10 milionů EUR víc než v předchozím roce).

více »


Vyúčtování dotací 2021

Národní sportovní agentura zveřejňuje důležité dokumenty pro vyúčtování dotací za rok 2021.

Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace předepsaným
způsobem nejpozději do 15. února 2022

více »

Vyúčtování dotací 2021

 

Národní sportovní agentura zveřejňuje důležité dokumenty pro vyúčtování dotací za rok 2021.

 

více »


NSA vydala Rozhodnutí o stanovení poměru snížení výše dotace k Výzvě 14/2021 Můj Klub 2022

Národní sportovní agentura (dále jen „NSA“) vyhlásila dne 1.10.2021 Výzvu 14/2021 Můj klub 2022, Č.j.: NSA-0058/2020/A/65 (dále jen „Výzva“). NSA v bodě 12.11. této Výzvy stanovila podmínky pro stanovení (výpočet) poměrového koeficientu (poměru), na základě, kterého si vyhradila právo snížit výši dotace každé žádosti podané v této Výzvě. Poměr, ve kterém bude provedeno snížení výše dotace všech podaných žádostí, zveřejní na svých internetových stránkách do 10 pracovních dní po uplynutí lhůty pro podání žádostí

více »

AKTUÁLNÍ VLÁDNÍ OPATŘENÍ

OMEZENÍ PLATNÁ OD 22.11. 00:00 HOD.

Článek přináší aktuální omezení a krizová opatření, která se dotýkají sportovního prostředí. Od 22.11.2021 se ve sportu nebudou až na výjimky testy uznávat jako covidový certifikát.

 

více »