Aktualizace stavu členské základny

Se závěrem kalendářního roku mají sportovní kluby a tělovýchovné jednoty sdružené ve Sportovní unii Pardubicka za povinnost zaktualizovat stav členské základny a sportovních zařízení (pokud je vlastní nebo užívají) dle „Pokynů předsedy ČUS“ a to nejpozději do 31.12.2019.

Pokyny reflektují vznik nového Informačního systému ČUS (IS ČUS), který pracuje v režimu on-line (data o členské základně a sportovních zařízeních v IS ČUS https://iscus.cz zobrazují okamžitý stav v reálném čase) a poskytuje lepší přístup sportovním klubům, tělovýchovným jednotám a dalším uživatelům k samostatnému nahrávání (editaci) dat.

Čas potřebný ke sběru statistických dat je relativně krátký. Je nutné, aby sportovní kluby a tělovýchovné jednoty aktualizovaly stav členské základny a sportovních zařízení nejpozději do 31.12.2019. Aktuální stav zaznamenaný v IS ČUS k 31. 12. 2019 bude číslem, které bude oficiálním statistickým údajem za rok 2019. Jakékoliv změny proto vkládejte do systému bezodkladně a to včetně informativních dat o TJ/SK v uvedeném rozsahu (tzn. vč. kontaktních údajů o statutárních orgánech).

Vybrané informace o sportovních zařízeních jsou prezentovány ve veřejné části informačního systému. Aktualizace dat se provádí v těch případech, kdy u sportovních zařízení došlo ke změnám v právních vztazích, k zásadním změnám pasportem sledovaných údajů, nebo k novému nabytí takových zařízení.

Pokyny ke správnému vyplňování a uvádění údajů o členech ČUS jsou uvedeny v manuálu IS ČUS, který je dostupný na internetové stránce ČUS (https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/manual-k-is-cus.html).

Od r. 2014 se k pokynům zařadil i pokyn ke zpracování finančních výkazů ČUS. Finanční výkazy jsou základem pro zjišťování údajů o ekonomických aktivitách SK/TJ sdružených v ČUS, jsou součástí Informačního systému ČUS a jejich vyplnění je povinností členských TJ/SK. Zároveň slouží i jako podklad pro vyplňování údajů do žádostí o státní podporu z dotačních programů MŠMT (viz povinná příloha „výroční zprávy“). I nadále IS ČUS umožňuje vytisknout vyplněné finanční výkazy ve formě „státních výkazů“ a použít je jako přílohu k daňovému přiznání subjektu k dani z příjmu právnických osob (pro finanční úřad), případně vytištěnou rozvahu můžete rovněž zaslat na Krajský soud do Pardubic, který ji vloží do spolkového rejstříku (viz Sbírka listin), což je další povinnost pro spolky od roku 2014.

Finanční výkazy za rok 2019 mohou TJ/SK vyplnit nejdříve od 1.2.2020. Po úplném a správném vyplnění výkazu TJ uloží výkaz v IS ČUS a označí jej k odeslání (systém zaznamená datum odeslání výkazu). TJ a SK jsou povinny výkaz (rozvahu i výsledovku) odeslat v rámci IS ČUS nejpozději do 30.4.2020.

zpět na přehled »